مامان خسته

خسته شدم .به خدا خسته شدم.
احساس می کنم ته یه کوچه بن بست گیر کردم که هیچ راهی برای جلو رفتن ندارم .یا همینجا باید متوقف بشم یا اینکه این راه رفته رو برگردم .
دیگه توانی برای برگشتن و از نو شروع کردن و انگیزه ای برای ایستادن که شاید راهی به جلو باز بشه ندارم .

وقتی می بینم من که چند ماه دارم جای مدیر مستعفی اینجا کار می کنم و این قسمت آخ هم نگفته  اما  هنوز حکم سرپرستی من به مدیریت تغییر نکرده . اما آقایی که به عنوان مدیر مالی اومده اینجا سریع حکم گرفته.
وقتی می بینم که یه مسئول دفتر که با چشم و ابرو آوردن و بردن از من تو شرکت قویتره ،
وقتی تو جلسات به من به چشم یه ضعیفه نگاه می کنن و آقایون نظرات منطقی که می دم  رو مسخره می  کنن و  می خندن  اما بعد همون نظرات مسخره من اجرا می شه بدون اینکه نامی از من برده بشه.
به خدا خسته شدم.

هانا جونم نمی دونم چرا اینها رو برای تو  و اینجا  می نویسم .
اینو می دونم که  اینجا همش باید شیرینکاریهای تورو بنویسم و قربون صدقت برم  اما چه کنم  ، مامانت دیگه داره کم می آره .
هانا جونم کاش دعا نمی کردم که تو دختر بشی ،  کاش پسر می شدی تا دیگه درگیر مشکلاتی که مامانی شده نمی شدی .کاش ...
اما بهت قول می دم عزیزکم که با تمام وجود سعی میکنم که تو  تو این کشور  مدرسه نری حتی مدرسه

/ 33 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بابای هانا

سلام هانا بزرگه! هانای کوچيک من هم دنيا اومد. ممنون از لطف و مهر و دعا و محبت های شما !

سمیه مامان ايليا

سلام مهين جان. ميگما پس چرا پست جديد نزاشتی؟ خيلی وقته نمی نويسی؟ راستی دندون هانا هم يواش يواش در مياد. اينقدرم سخته بچه ها خيلی اذيت ميشن. ايليا که اصلا حال نداره. معلومه که بی حوصلست ازدرد دندون

پارميدا و مامان

مهين! هانا! کجايين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´

مرجان

سلام من مامان فاطمه هستم که ۳ سالشه. اميدوارم که مشکلات به زودی حل بشه در ضمن من يه مدتيه به فکر کار کردن افتادم . به نظرت با وضع موجود در جامعه بی خيال بشم؟ منتظرت هستم.

مرجان

سلام مامان فاطمه ۳ ساله هستم . اميدوارم مشکلت به زودی حل بشه. منتظرت هستم

بيتا

سلام مهين جون . کجايی پس/ من آپم

سلام ! شانه کردن با برس را بذارين به پای بی تجربگی يک بابای ناشی! چرا از هانا بزرگه ديگه چيزی نمی نويسين؟ زود باشين ديگه! مارو بی خبر نذارين !

ثمانه

سلام .من چند وقتي هست که وبلاگ شما رو ميخونم .من بطور اتفاقي تصميم گرفتم يه وبلاگ براي پسرم درست کنم.هنوز تازست و چيز زيادي نداره ولي ممنون ميشم بهش سر بزنيد و لينکم کنيد.اگه اجازه بديد منم شما رو لينک کنم.با تشکر.www.manopesari.persianblog.ir

ارام

سلام مهين جون مشكلت و درك ميكنم چون من هم تقريباً همين وضعيت و دارم .توي اين مملكت همه چي براساس رابطه است نه ضابطه زياد غصه نخور من و تو نميتونيم اين مشكل كلي رو حل كنيم خدا بزرگه

..دريا

سلام مهين جونم خبری ازت نيست اخه کجايی؟؟؟؟؟؟؟؟// دوس داشتی بيا سمت منم نتيجه سونو رو گرفتم اخه